Päring ebaõnnestus
Palun kontrollige võrguühendust ja jätkamiseks laadige leht uuesti.
Sessioon hakkab aeguma

Sessioon aegub sekundi pärast. Aktiivsena püsimiseks liiguta kursorit.

Info

Tasu tagastamine

Teekasutustasu tagastustaotlus

Teekasutustasu tasuma kohustatud isikul on võimalik taotleda Transpordiametilt teekasutustasu tagastamist kasutamata perioodi eest 90 või 365 päeva määra tasumise korral. Teekasutustasu tagastamist on võimalik taotleda kolme kuu jooksul alates veoauto ja selle haagise eest järgmistel juhtudel:

 • veoauto on Eesti liiklusregistrist või sõiduki asukohamaa asjakohasest registrist kustutatud või ajutiselt kustutatud;
 • veoauto registrikanne on peatatud;
 • veoauto omaniku või vastutava kasutaja vahetumisel;
 • veoautoga on täidetud riigikaitselise sundkoormise kohustust.

Tagastatava teekasutustasu summa arvutamiseks jagatakse kasutamata jäänud päevade arv tee kasutamise õiguse päevade arvuga ja korrutatakse tasutud teekasutustasu summaga.

NB! Kolm kuud arvestatakse liiklusregistri kande tegemise hetkest. Puuduva liiklusregistrikande korral ei ole õigust teekasutustasu tagasi taotleda. Taotluse tohib esitada üksnes siis, kui teekasutustasu tagastamise aluseks olev kanne on liiklusregistris olemas.

Erandina on õigus 90. päevast lühemat teekasutustasu perioodi tagasi taotleda siis, kui ühe sõiduki registreerimisnumbriga on toimunud perioodiliselt kattuv tasumine.


Teekasutustasu kohustused ja vabastused

Teekasutustasu annab õiguse sõita avalikult kasutataval teede võrgustikul kindla ajavahemiku jooksul. Teekasutustasust riigieelarvesse laekunud raha kasutatakse transporditaristu hoiuks.

Kohustused:

 • Tasu tuleb maksta üle 3500-kilogrammise täismassiga veoauto ja selle haagise eest.
 • Teekasutustasu tasumise kohustus on veoauto omanikul.
 • Kui liiklusregistrisse on kantud veoauto vastutav kasutaja, lasub tasu maksmise kohustus vastutaval kasutajal.
 • Juht ei tohi alustada sõitu, kui teekasutustasu on maksmata.

Vabastused:

 • Kaitseväe, Kaitseliidu, välisriigi relvajõudude, Politsei- ja Piirivalveameti ning päästeasutuse veoauto ja selle haagis;
 • rahvusvahelise abi osutaja veoauto ja selle haagis;
 • kohaliku omavalitsuse üksuse, mittetulundusühingu, sihtasutuse või ettevõtja veoauto ja selle haagis, mida kasutatakse peamiselt päästetööl;
 • vanasõiduk liiklusseaduse § 83 tähenduses.


Regulatsioonid